Ochrana osobných úajov

 

Pravidlá ochrany súkromia

Ochrana Vášho súkromia pri používaní webovej stránky https://zlataheczkova.cz/ je mimoriadne dôležitá.
Zodpovedná za ochranu osobných údajov predmetnej webovej stránky je Ing. Zlata Heczková (ďalej len „správca“).

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:
Ing. Zlata Heczková
e-mail: info@zlataheczkova.cz

Vaša osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Prehlásenie

Prehlasujem že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
- budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
- umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje ako e-mail nevyhnutne potrebujem na plnenie zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru..).
● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate sa využíva za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.
Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás novinky odo mňa zaujímajú, a to počas 3 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom mojom zaslanom e-maile.
● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to počas 3. rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom  odhlasovacieho odkazu v každom z mojich zasielaných e-mailov.
● fotografická dokumentácia - živé akcie napr. vychádzky a cvičenia
Vaše osobné údaje si ponechávam počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sa v konkrétnych prípadoch neuviedlo inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť hodnotnejší obsah.
Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom mám prístup len ja. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja.Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Mailerlite, MioWeb, FAPI.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Zasielanie údajov mimo Európsku úniu

Akékoľvek spracovanie osobných údajov sa bude vykonávať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@zlataheczkova.cz

Medzi Vaše základné práva (ako dotknutej osoby) patrí:
1, Právo na prístup k údajom
Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od správcu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; konkrétne Úradu na ochranu osobných údajov
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

2,Právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

3,Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že
a, správnosť osobných údajov nie je dostatočná, a to počas obdobia umožňujúceho mi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) nie sú potrebné osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) namietate voči spracúvaniu

4,Právo na prenosnosť v prípade, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 14 dní.

5,Právo na výmaz v prípade ak si to budete priať. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 14 dní.

6, Právo podať sťažnosťť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Budem však rada, ak ma najprv budete o tomto podozrení informovať, aby som s tým mohla prípadné pochybenia napraviť.

7, Právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
Odber mojich e-mailov ukončíte stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s vami.